Leveransvillkor

Allmänna försäljningsvillkor

1. Allmänt
1.1) Farmcare AB, org nr 556890-5722 (nedan kallat Farmcare) är ett företag som specialiserat sig på att sälja redskap och produkter till jordbruk och hästgårdar. Vid val av produkter strävar vi efter att erbjuda produkter som anpassats för den miljö de ska användas i och som tillverkats med tanke både på djurens och människans säkerhet.

Farmcares produkter framställs efter svenska krav av en tysk tillverkare med låga omkostnader. Denna profil ger oss möjlighet att till dig som kund erbjuda effektiva kvalitetsprodukter till ett konkurrenskraftigt pris.

2. Din order
2.1) Du kan beställa via mail eller telefon. Vill du ha personlig betjäning är du välkommen att ringa in din beställning till vår kundtjänst/orderavdelning på telefonnummer: 072 25 25 309 eller 070 59 20 805 eller skicka ett mail till info@farmcare.se.
2.2) Tillägg till inneliggande order behandlas som ny order.
2.3) Vi ingår inga köpavtal med minderåriga (under 18 år).
2.4) Vid orderläggning skickas ett ordererkännande. Ordererkännandet är att betrakta som information om innehållet i beställningen.

3. Betalningsvillkor
3.1) Alla priser på hemsidan är angivna i svenska kronor exklusive moms.
3.2) Expeditionsavgift (f.n. 50 kr), moms och i vissa fall lastemballage (f.n. 70 kr) tillkommer. Frakt tillkommer.
3.3) Betalning sker via faktura i förskott efter sedvanlig kreditprövning

4. Betalning
4.1) Betalning via faktura faktureras löpande med betalning 10 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras en påminnelseavgift om f.n. 50 kr för varje krav. Dessutom debiteras dröjsmålsränta med 18 procent. Kostnader för ev. inkassoåtgärder debiteras enligt lag.

5. Äganderättsförbehåll
5.1) Äganderätten till sålda varor förbehålls Farmcare, till dess varorna är till fullo betalda. Kunden äger således inte rätt att i sin tur överlåta eller sälja vidare köpta varor innan dessa är helt betalda.

6. Överlåtelse av fordran
6.1) Farmcare förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal.

7. Fel leveranser
7.1) Meddela Farmcare så fort som möjligt ifall vi av misstag har levererat fel vara eller fel antal varor, så att vi kan rätta till felet.
7.2) Vid retur skickar Farmcare en returfraktsedel till dig och du kontaktar sedan transportbolaget som hämtar upp varan.

8. Restorder
8.1) Restorder levereras fraktfritt och utan expeditionsavgift.

9. Varubevakning
9.1) Om någon av de varor du beställt är slut på lager meddelar vi dig snarast. Om du inte är nöjd med den nya leveranstiden kontakta Farmcare.

10. Leveransvillkor och leveranssätt
10.1) Dina varor skickas och levereras till dig, på bästa sätt. Vanligtvis levereras ditt paket till dig inom 14 dagar. Vissa produkter kan med hänsyn till fraktutrymme kräva viss enkel slutmontering.
10.2) Transportbolaget kontaktar dig om när de kan leverera ditt gods, du ombesörjer lossning och bör därför finnas på plats vid Transportbolagets ankomst.
10.3) Lossning av gods från transportbilen ingår inte i leveransen utan ordnas av kunden.
10.4) Medföljande leveransgodkännande skall omgående returneras till Farmcare, har leveransgodkännandet inte kommit Farmcare tillanda inom 10 dagar efter leverans anses leveransen godkänd.
10.5) Farmcare kommer att göra allt som står i vår makt för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Vi friskriver oss från all ersättning till kund gällande leveransförseningar.

11. Outlösta paket
11.1) Om du inte löser ut ditt paket är vi tvungna att debitera dig frakt tur och retur samt eventuell planhyra på transportbolagets terminal.

12. Transportskadat gods
12.2) Transportskadat gods skall omgående (inom 5 dagar) och utan dröjsmål rapporteras till transportbolaget och till Farmcare. Var därför noggrann och besiktiga försändelsen innan du kvitterar ut den. Titta så det är rätt antal kolli jämfört med fraktsedeln, och att allt gods är oskadat. Om godset kvitteras ut av kunden utan att några anmärkningar på ev. skadat gods är gjort, utgår ingen ersättning från transportbolaget eller Farmcare.

13. Garantier
13.1) Farmcare lämnar ett års garanti på samtliga varor. Spara alltid fakturan eller kvittot eftersom dessa alltid måste visas upp för att garantin skall gälla. Under garantitiden (som gäller från ursprungligt inköpsdatum) förbehåller Farmcare sig rätten att reparera eller byta ut varan. Garantin gäller om någon vara trots normal användning skulle gå sönder.
13.2) Garantin omfattar inte:
– Rena slitagedelar och förbrukningsvaror som t.ex. harvpinnar, remmar mm.
– Ersättning för kunds egna arbetskostnader.

14. Ansvar för fel
14.1) I förhållande till näringsidkare. Föreligger fel som Farmcare ansvarar för, åtar sig Farmcare att, efter eget val avhjälpa felet genom reparation eller omleverans eller återbetala köpeskillingen. Farmcare äger rätt att hänvisa kund direkt till respektive tillverkare eller till av denne anvisad serviceverkstad för felets åtgärdande.
14.2) Farmcares ansvar till följd av fel i vara är begränsat till vad som anges i dessa allmänna försäljningsvillkor. Farmcare bär således inget direkt eller indirekt ansvar för t ex – men ej begränsat till – inkompatibilitet, leveransförseningar, skadebringande egenskaper i varorna, produktansvar, utebliven vinst, driftsavbrott, förlust av lagrad information, merarbete eller annan ekonomisk skada.
14.3) I förhållande till konsument (privatperson). Vid försäljning till konsument (privatperson) gäller konsumentköplagen. Farmcare kan vid köp gjort av konsument avhjälpa felet eller företa omleverans om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Farmcare. Farmcare har rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller företa omleverans. Under vissa förutsättningar har konsument möjlighet att erhålla ersättning för skada. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.

15. Reklamationsrätt
15.1) För att åberopa att vara är felaktig skall företagskund reklamera till Farmcare omgående, dock senast 30 dagar från fakturadatum samt på visst sätt returnera varan. Konsument (privatperson) har att reklamera fel inom skälig tid efter det att felet upptäcktes.
15.2) Företagskund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommer reklamation efter 30 dagar förbehåller sig Farmcare rätten att i förhållande till företagskund avgöra om felet skall avhjälpas. I förhållande till konsument (privatperson) avhjälper Farmcare, på egen bekostnad, felet om det kan ske utan oskälig kostnad eller olägenhet för Farmcare. I övrigt hänvisas till konsumentköplagens bestämmelser.
15.3) Glöm inte att spara kvittot. Kvittot erfordras för reparation eller annan åtgärd.
15.4) Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering och liknade debiteras kund.
15.5) Farmcare förbehåller sig rätt till produktkontroll av varan om varan ej skulle vara felaktig accepteras inte reklamationen.
15.6) Vid reklamation kontakta Farmcare.

16. Konsuments (privatperson) ångerrätt vid distansavtal
16.1) Skulle konsumenten av någon anledning ångra ett köp, har konsumenten ångerrätt i 14 dagar. Varan skall returneras i väsentligt oförändrat skick. Ångerfristen börjar löpa när konsument tagit emot varan.
16.2) Returfrakten betalas av konsumenten. Konsumenten har även rätt att få pengarna tillbaka inom 30 dagar om konsumenten utnyttjar ångerrätten. När vi får tillbaka varan och kunnat konstatera att den inte är skadad betalar vi tillbaka expeditionsavgiften, förutsatt att konsumenten returnerat samtliga varor i din order. Detta beror på att expeditionsavgiften är densamma oavsett hur många varor konsumenten har köpt.
16.3) Vid frågor kontakta Farmcare.

17. Hantering av personuppgifter
17.1) Personuppgifterna du lämnar till oss sparar vi och använder för att kunna utföra det vi åtagit oss i kontakt och avtal med dig, bland annat för att leverera de varor som vi erbjuder samt kundservice, fakturering, administration, kvalitetsarbete, analys och utveckling. Vi använder också dina personuppgifter för t.ex. kreditupplysning.
17.2) Personuppgifterna kan också komma att användas för vår marknadsföring, t.ex. för utskick av ny katalog eller erbjudanden, om du har angett att du vill ha det.
17.3) De av dig lämnade personuppgifterna kommer endast att användas av Farmcare.
17.4) Du har rätt att en gång per år genom skriftlig begäran få ta del av de uppgifter som finns registrerade om dig. Givetvis har du rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter om dig.

18. Reservationer
18.1) Priser gäller enligt villkoren under rubriken ”betalningsvillkor” förutsatt att myndigheter inte påför oss andra avgifter eller att momsen ändras. Vid onormalt stora inköpsprishöjningar reserverar vi oss för ofrånkomliga prisjusteringar. Vi förbehåller oss rätt till konstruktionsändringar och förbättringar.
18.2) Vi reserverar oss även för eventuella bild, pris och textfel samt produktförändringar under pågående år samt slutförsäljning.

19. Övrigt
19.1) Alla namn, beteckningar mm som förekommer i Farmcare’s marknadsföring är i förekommande fall registrerade varumärken.
19.2) De uppgifter som lämnas härigenom utgör och manifesterar inte någon utfästelse om användbarhet, lämplighet, garanti mm annat än där så är direkt angivet.
19.3) Farmcare förbehåller sig rätten till ändring av samtlig information, inklusive, men ej begränsat till, priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden utan föregående avisering.
19.4) Härigenom publicerade fakta- och prisuppgifter, dokument, grafik mm kan innehålla tekniska och/eller grafiska och typografiska fel. Farmcare friskriver sig från allt ansvar vad gäller varje sådan information såväl som annan refererad information och/eller dokument inom eller länkad till denna publikation.

20. Force Majeure
Farmcare är inte ansvarigt för försenad prestation orsakad av omständighet utanför Farmcares rimliga kontroll och är i sådant fall berättigad till tilläggstid för uppfyllelse av sina åtaganden. Exempel på omständigheter utanför Farmcares rimliga kontroll är strejk, terroristdåd, krig, leverantörs-, transport- eller produktions- störningar, valutakursändringar, myndighetsåtgärd, lagstiftning eller naturkatastrof. Om sådan omständighet varar mer än 2 månader, äger vardera parten rätt att säga upp avtalet utan att den andre har rätt att erhålla eller skyldighet att utge ersättning.
21. Tillämplig lag
Svensk rätt ska tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor och tvister ska prövas av svensk allmän domstol.